- Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

- Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

- Kalendaru rada donetom od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu

- Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

- Statutu škole

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u OMŠ "Josip Slavenski" Novi Sad

- Pravilnik o radu

- Pravila ponašanja

- Pravilnik o pravima obavezama i odgovornostima učenika

- Pravilnik o merema, načinu i postupku zaštite dece i učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-nastavnog rada

- Pravilnik o zaštiti od požara

- Pravilnik o pravima obavezama i ogovronosti zaposlenih

- Pravilnik o ispitima

- Pravilnik o vanrednim učenicima

- Akt o proceni rizika

- Kodeks lepog ponašanja